قالیشویی گلرنگ توانست با وزارتخانه قرارداد بسته و خدمات گوناگون خود را مشمول حال خانواده های این عزیزان کند